Jump to Content Jump to footer

מסע – בוגרי המסלול השנתי 2019

מסע הוא מעבר בין מקומות שונים, מהלך שיש בו תנועה, התקדמות והתפתחות. כל אחד ואחת מהמציגים/ות יצא/ה למסע צילומי משלו/ה. יש מי שבחרו לצאת למקום זר ומי שבחרו במקום מוכר שנתגלה מחדש. אחרים יצאו למסע בזמן, מתוך הביוגרפיות שלהם/ן או אל תוך חיים של אחרים.
ויש מי שמושא החקירה שלו/ה הוא הטרנספורמציה של הדימוי המצולם או מי שההשתנות שלה עצמה אל מול המצלמה היא היא המסע.

מציגים: אפרת אקר, גבריאל לייטנר, זאב גבעון, חביבה לבקוביץ, חיים רביה, נדיה רוזין, נורית גדרון וסימון שפאק ספראן.

מנחים: שרה פילר ודיוי בראל.

© סימון שפאק-ספרן
© נורית גדרון
© נדיה רוזין
© חביבה לבקוביץ
© חיים רביה
© גבריאלה לייטמן
© זאב גבעון

© אפרת אקר